Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Regulamin przewozu osób obowiązujący w ramach usługi świadczonej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie w zakresie publicznego transportu zbiorowego

I. Przepisy ogólne

§1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Organizator – gmina Miasto Kutno;
 • Operator – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie;
 • Pasażer – osoba korzystająca z przewozu środkami transportu Operatora;
 • Przewóz – transport osób i zabranych ze sobą do przewozu rzeczy, wykonywany przez Operatora, na podstawie dokumentu przewozu;
 • Dokument przewozu – bilet (w formie papierowej lub elektronicznej) i/lub dokument, potwierdzający uprawnienie do korzystania z przewozów ulgowych lub bezpłatnych;
 • Pojazd – oznaczony środek transportu wykorzystywany przez Operatora do realizacji przewozu w ramach usługi świadczonej w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 • Przystanek – oznakowane właściwym znakiem drogowym miejsce przeznaczone do wsiadania i wysiadania pasażerów z pojazdu;
 • Kontrolujący – osoba posiadająca uprawnienia nadane przez Organizatora lub Operatora, w zakresie kontroli dokumentów przewozu i pobierania należności za przejazd oraz opłat dodatkowych.
 • Karta biletu elektronicznego – nośnik biletu elektronicznego, w postaci karty elektronicznej.
 1. Zasady korzystania z karty biletu elektronicznego określone są w załączniku do niniejszego regulaminu.

§2. Usługa przewozu świadczona przez Operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego, realizowana jest:

 • na obszarze Miasta Kutno oraz gmin, z którymi Organizator zawarł porozumienie na realizację zadania w zakresie publicznego lokalnego transportu zbiorowego;

na określonych, w umowie zawartej z Organizatorem, liniach komunikacyjnych, zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy.

§3.1. Przewóz osób i zabranych ze sobą do przewozu rzeczy, odbywa się na podstawie dokumentów przewozu, których rodzaje określa taryfa, ustalona przez Organizatora.

 1. Taryfa, o której mowa w ust. 1 określa również ceny biletów, wysokość opłat za przewóz bagażu, zwierząt, wysokość opłat dodatkowych oraz wykaz uprawnionych do korzystania z przewozów bezpłatnych i ulgowych na podstawie posiadanych dokumentów.
II. Przewóz osób i bagaży

§4.1. Pasażer wsiada do pojazdu i z niego wysiada wyłącznie na wyznaczonych w tym celu przystankach.

 1. Pasażer zajmujący w pojeździe miejsce stojące, przez cały czas przewozu, powinien trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. Pasażer zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku „na żądanie” powiadamia o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku, a osoba zamierzająca wsiąść do pojazdu powiadamia o tym kierującego poprzez zajęcie widocznego miejsca na przystanku. Czynności powyższe powinny zostać dokonane przez pasażera w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku;
 3. Przystanki na żądanie są stosownie oznaczone w rozkładzie jazdy oraz na tablicach przystankowych.
 4. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W czasie tych czynności pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
 5. W przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, kierowca pojazdu obowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu czynności manewrowych, podjechać do przystanku początkowego dla wsiadających, w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe.
 6. Kierowca pojazdu może odstąpić od czynności określonych w ust. 6 w przypadku:
 • gdy usytuowanie przystanku początkowego ze względów bezpieczeństwa wyklucza dłuższy postój pojazdu na przystanku;
 • gdy postój pojazdu powodował będzie utrudnienia w ruchu innych pojazdów Operatora.

§5.1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny dokument przewozu w trakcie realizacji przewozu, w przypadku biletów jednorazowych i biletów elektronicznych skasować bilet niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe i okazywać go na żądanie kontrolującego.

 1. Dokument przewozu zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczyt zawartych na nim danych jest nieważny.
 2. Pasażer korzystający z uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kontrolującego ważny dokument uprawniający go do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu lub kartę biletu elektronicznego.
 3. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu jednorazowego innej osobie, jak również korzystać z biletu otrzymanego od osoby wysiadającej.
 4. Jeśli nie działają kasowniki, awarię należy zgłosić do kierowcy pojazdu.

§6. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu, pasażerom tego pojazdu posiadającym ważny bilet jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania podróży z tym samym biletem, następnym pojazdem tej samej linii lub pojazdem zastępczym, podstawionym przez Operatora.

§7.1. Nadzór nad rzeczami i zwierzętami, które pasażer przewozi w pojeździe, należy do pasażera.

 1. Przewożonych rzeczy i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 2. W czasie przewozu zwierząt – psów, winny mieć one założony kaganiec i być trzymane na krótkiej smyczy.

§8. Pasażer podróżujący z wózkiem dziecięcym, przez cały czas przewozu, sprawuje opiekę nad dzieckiem w wózku. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.

§9.1. Pasażer, korzystający z wózka inwalidzkiego, po uprzednim zasygnalizowaniu, otrzymuje od kierowcy pomoc (np. poprzez wysunięcie platformy) w celu ułatwienia wjazdu do pojazdu lub jego opuszczenia.

2. W czasie przewozu, wózek inwalidzki powinien być zabezpieczony pasami.

§10. Pasażer nieuprawniony, zajmujący miejsce wyznaczone dla kobiet ciężarnych, dla osób z dzieckiem na ręku, osób starszych lub niepełnosprawnych, ma bezwzględny obowiązek ich zwolnienia w chwili zaistnienia takiej potrzeby.

§11.1. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, uciążliwe dla pasażerów albo odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być przez kierowcę, kontrolujących lub służby porządkowe usunięte z pojazdu bądź niedopuszczone do przewozu.

2. Pasażerowi, którego usunięto z pojazdu, nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za przewóz.

§12. W trakcie realizacji przewozu pasażerom zabrania się:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu w trakcie jazdy, a także w trakcie zamykania się drzwi pojazdu;
 • nieuzasadnionego używania urządzeń alarmowych, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, gaśnic oraz innych urządzeń technicznych;
 • tarasowania drzwi pojazdu;
 • wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;
 • przewożenia zwierząt niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, cuchnących i innych przedmiotów mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu, w tym powodujących zabrudzenie odzieży, uszkodzenie ciała pasażerów lub uszkodzenie pojazdu (ostre narzędzia, otwarte naczynia z farbą lub smarem, przedmioty wielkogabarytowe itp.);
 • przewożenia broni (broni palnej); zakaz ten nie dotyczy osób zobowiązanych do posiadania broni w trakcie przewozu, w tym osób pełniących służbę wojskową, osoby te odpowiadają za odpowiednie zabezpieczenie posiadanej broni;
 • spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub wnętrze pojazdu;
 • grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń zakłócających spokój w pojeździe;
 • picia alkoholu, palenia tytoniu, używania e-papierosów;
 • zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu;
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju;
 • prowadzenia akcji marketingowych, zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek innych rzeczy bez zgody Organizatora lub Operatora;
 • wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych określonych stosownymi przepisami prawa.
 • przebywania w kabinie kierowcy, a jeżeli pojazd nie jest wyposażony w kabinę, zabrania się zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy lub ograniczający jego ruchy. W czasie jazdy zabroniona jest także rozmowa z kierowcą.

§13. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu pojazdem.

III. Kontrola

§14.1. Kontrola dokumentu przewozu przeprowadzana jest na podstawie upoważnienia wydanego przez Organizatora lub Operatora, przez osoby posiadające ważny identyfikator, zawierający w szczególności informacje:

 • nazwę Organizatora lub Operatora;
 • zdjęcie i numer identyfikacyjny kontrolującego;
 • zakres upoważnienia;
 • okres ważności;
 • pieczęć lub podpis wystawcy (Organizatora lub Operatora).
 1. Kontroler wyposażony jest w urządzenie do kontroli kart biletu elektronicznego, zwane czytnikiem kontrolerskim.
 2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważniony jest kierowca pojazdu.

§15.1. Pasażer, podczas kontroli, obowiązany jest na żądanie kontrolującego, okazać ważny bilet (w przypadku korzystania z przewozu na podstawie biletu ulgowego bilet wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi), a pasażer korzystający z przewozu bezpłatnego, dokument poświadczający uprawnienie do takiego przewozu lub kartę biletu elektronicznego w celu odczytania jej zawartości.

 1. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu w formie papierowej lub zapisanego na karcie biletu elektronicznego lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, kontrolujący ma prawo pobrać właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawić wezwanie do zapłaty.
 2. W razie odmowy zapłacenia należności, kontrolujący ma prawo żądać okazania dokumentu  umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera.
 3. W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu, kontrolujący ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych. Do czasu przybycia Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolującego.
 4. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny.

§16. Kontrolujący obowiązani są do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryfy, rozkładu jazdy oraz przebiegu linii komunikacyjnych.

§17. Na każde żądanie pasażera, kontrolujący umożliwia pasażerowi spisanie swoich danych identyfikacyjnych oraz informuje o miejscu składania reklamacji.

IV. Skargi i reklamacje

§18.1. Pasażerowi korzystającemu z usługi przewozu, przysługuje prawo składania skarg i reklamacji do Organizatora lub Operatora.

 1. Odpowiedzi na skargi i reklamacje udzielane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich wniesienia.
V. Postanowienia końcowe

§19. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.