Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Organy i osoby sprawujące w nich funkcję oraz ich kompetencje.
Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników – Prezydent Miasta Kutno
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miejskim w Kutnie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 w Kutnie.
Uchwały Zgromadzenia Wspólników oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych wymaga:

 1. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok ubiegły,
 3. pokrycie strat,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 5. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 6. udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków,
 7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 8. zmiana umowy Spółki,
 9. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 10. łączenie Spółek,
 11. tworzenie przez Spółkę nowych Spółek oraz przystępowanie do innych Spółek,
 12. udzielanie zgody na zbycie udziałów bądź oddanie ich w zastaw,
 13. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd.
 14. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników,
 15. oznaczenie wysokości i terminów dopłat oraz zwrot dopłat,
 16. umorzenie udziałów,
 17. tworzenie i likwidacja funduszy,
 18. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu
 19. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki
 20. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 21. delegowanie członka lub członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 22. ustalanie liczby członków Zarządu Spółki.

Wszelkie uchwały Zgromadzenia Wspólników ważnie podjęte wiążą wszystkich Wspólników.

Skład Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Korowajski
 2. Sekretarz Rady Nadzorczej – Jarosław Szałamacha
 3. Członek Rady Nadzorczej – Robert Pędzikowski

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie regulaminów przedsiębiorstwa Spółki i regulaminu Zarządu,
 2. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 3. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 4. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 2 i 3,
 5. przystępowanie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych,
 6. opiniowanie wniosków Zarządu Spółki składanych na Zgromadzenie Wspólników,
 7. członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Zarząd Spółki:

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
Zarząd składa się od 1 do 3 osób. Na czele Zarządu stoi Prezes.

Prezes Zarządu – Jacek Sikora.