Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnieinformuje Panią/Pana, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, adres: ul.Cmentarna 1, 99-300 Kutno, mail: mzk@mzk.kutno.pl(dalej określany jako „ADO”).

II. W sprawie wykonywania wszelkich uprawnień wynikających z RODO należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: ul.Cmentarna 1, 99-300 Kutno,drogą mailową pod adresem: iod@mzk.kutno.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 24 254-70-55 wewn. 30.

III.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych identyfikacyjnych (w tym imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców), danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail), danych o wykształceniu, danych o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia i danych o zdrowiu. Są to dane pozyskane od Pani/Pana bezpośrednio przy zawieraniu umowy o pracę lub później w trakcie trwania stosunku pracy.

IV.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej umowy oraz wykonania obowiązków ustawowych jakie ciążą na ADO jako Pani/Pana pracodawcy, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

V.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie oraz ewentualnie podmiot upoważniony do przetwarzania danych, któremu przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone na podstawie umowy.

VI.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. w Państwa aktach osobowych przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy, w dokumentacji płacowej przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy, w dokumentacji BHP przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy, w zgłoszeniach do ZUS przez okres 5 lat od dnia dokonania zgłoszenia oraz w dokumentacji podatkowej rzez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

VII.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, jak również prawo do przenoszenia danych.

VIII.W razie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy.

X.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

XI.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.