Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji z siedzibą w Kutnie przy ul. Cmentarnej 1, jako samodzielne przedsiębiorstwo zostało powołane 1 lipca 1985 r. z wyodrębnienia Zakładu Komunikacji Miejskiej istniejącego w strukturach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kutnie. Powołanie nastąpiło Uchwałą Rady Miasta nr VI/34/85 z dnia 19 czerwca 1985 r. 19 stycznia 1991 r.

Uchwałą Rady Miasta Kutno nr 69/X/91 z dnia 15 stycznia 1991 r. na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji powołano Miejski Zakład Komunikacji. W tejże uchwale Rada Miejska zdecydowała się na utworzenie na bazie przekształcanego przedsiębiorstwa zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zakład Komunikacji. Dla wykonania decyzji, Zarząd Miasta Kutno podjął uchwałę nr 2/91 z dnia 22 stycznia 1991 r. dotyczącą przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kutnie. Uchwała ta szczegółowo regulowała sposób przejęcia przez Miejski Zakład Komunikacji majątku i działalności przedsiębiorstwa. Przedmiot działalności MZK został określony w Statucie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Kutnie. Zgodnie z § 2 ust. 1. statutu „przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta Kutno oraz mieszkańców rejonów przyległych, określonych przez Prezydenta Miasta Kutno, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Zakres działania Zakładu obejmuje zbiorowe przewozy pasażerskie”.
1 grudnia 2009 r. Uchwałą Rady Miasta Kutno nr XXXVIII/411/09 Rady Miasta Kutno z dnia 25 sierpnia 2009 r. przekształcono dotychczasowy zakład budżetowy w jednoosobową spółkę Miasta Kutno pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Kutnie. Celem spółki jest realizacja zadania własnego Miasta Kutno oraz przyległych Gmin, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z art. 7. ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Prawne warunki prowadzenia przez gminę lokalnego transportu pasażerskiego określiła ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Podstawą świadczenia usług komunikacji miejskiej jest Umowa zawarta w dniu 1 grudnia 2009 r. pomiędzy Miastem Kutno a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie, określająca min. obowiązki stron, zakres terytorialny działalności spółki, zasady ustalania wysokości rekompensaty (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007) i kontrolę realizacji usług. Zakres terytorialny działalności Spółki obejmuje granice administracyjne Miasta Kutno oraz obszary gmin, z którymi miasto zawarło stosowne porozumienia komunalne (międzygminne) tj. z Gminą Kutno, Gminą Krzyżanów, Gminą Oporów, Gminą Strzelce i Gminą Krośniewice.
Na podstawie Uchwały nr 3/2010 Prezydenta Miasta Kutno – Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie z dnia 13 maja 2010 r. wprowadzono w życie Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie, określający min. zasady zarządzania, strukturę organizacyjną, zadania i odpowiedzialność Zarządu Spółki, zakresy działania komórek organizacyjnych, zakres obowiązków i odpowiedzialności osób na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników.