Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Kutnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich strony internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: mzk.kutno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-25

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-05-15.

Status pod względem zgodności

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-05-25 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt, dzwoniąc na numer telefonu 24 254-70-55 lub e-mail: sekretariat@mzk.kutno.pl . Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada mapę strony, kontrast oraz specjalnie przygotowaną wersję dla osób słabo widzących – skorzystanie z nich wymaga dokonania wyboru z menu dostępnego pod piktogramem „osoba niepełnosprawna”.

Pomoc w nawigacji:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

  • Ponowne załadowanie zawartości strony: Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

  • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia: Tab
  • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia: Shift + Tab
  • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK: Enter
  • Przewijanie widocznej części strony: strzałki kierunkowe

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Marcin Nadolski, inform@mzk.kutno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (+48) 24 254-70-55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail: sekretariat@mzk.kutno.pl, telefon: (+48) 24 254-70-55, drogą pocztowa: MZK sp. z o.o. w Kutnie, ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Kutnie mieści się przy ulicy Cmentarnej 1 w Kutnie. Na terenie zakładu jest pięć budynków, do których mogą dostać się petenci.
Wejście prowadzące do kasy umożliwia wjazd do budynku osób poruszających się na wózku
inwalidzkim. Budynek kasy jest dwukondygnacyjny -brak windy.
Sekretariat MZK w Kutnie mieści się na pierwszym piętrze. MZK w Kutnie nie posiada specjalistycznej windy umożliwiającą pokonanie schodów osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim z parteru na piętro. Budynek nie posiada wewnątrz dostosowań do osób niepełnosprawnych takich jak: platformy, informacje głosowe, toalety dla osób niepełnosprawnych, oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek BOK jest jednokondygnacyjny. Wejście prowadzące do budynku uniemożliwia wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie posiada wewnątrz dostosowań do osób niepełnosprawnych takich jak: informacje głosowe, toalety dla osób niepełnosprawnych, oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących.
Budynek Warsztatu -wejście do budynku umożliwia wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie posiada wewnątrz dostosowań do osób niepełnosprawnych takich jak: informacje głosowe, toalety dla osób niepełnosprawnych, oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących.
Budynek księgowo – kadrowy jest jednokondygnacyjny. Wejście prowadzące do budynku uniemożliwia wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie posiada wewnątrz dostosowań do osób niepełnosprawnych takich jak: informacje głosowe, toalety dla osób niepełnosprawnych, oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku;

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Kutnie nie posiada tłumacza języka migowego. W związku z powyższym osoby niesłyszące i głuchonieme mogą komunikować się poprzez e-mail: sekretariat@mzk.kutno.pl oraz poprzez opiekuna -telefonicznie (+48) 24 254-70-55. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w MZK sp. z o.o. w Kutnie nie musi być wcześniej uzgodniona.

Aplikacja mobilna

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/