przystanek

Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Kutnie

 
ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno
24 / 254 70 55

 

 

Taryfa przewozowa

Taryfa opłat za przewóz oraz innych opłat, za usługę świadczoną przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Kutnie w zakresie publicznego transportu zbiorowego

§1. Przewóz świadczony przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie w ramach publicznego transportu zbiorowego odbywa się na podstawie dokumentów przewozu - biletów (w formie papierowej lub elektronicznej) i/lub dokumentów, potwierdzających uprawnienie do korzystania z przewozów ulgowych lub bezpłatnych.

§ 2.1. Opłaty za przewóz osób określają poniższe tabele:

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH
uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu, na dowolnie wybranych liniach (bilet przesiadkowy), w czasie 55 minut liczonym od momentu skasowania biletu.

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień

2,60 zł

Bilet ulgowy - bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie

1,30 zł
Bilet normalny zakupiony u kierowcy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień 3,00 zł

Bilet ulgowy zakupiony u kierowcy - bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego zakupionego u kierowcy, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie

1,50 zł

 


CENY BILETÓW MIESIĘCZNYCH
uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu na dowolnie wybranych liniach w określonym miesiącu kalendarzowym.


RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW


BILET IMIENNY
- bilet zawierający dane osobowe pasażera, uprawnionego do korzystania z przewozu


Bilet normalny
– bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień

70,00 zł


Bilet ulgowy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie

 

35,00 zł


BILET NA OKAZICIELA - bilet uprawniający pasażera - posiadacza biletu, do korzystania z przewozu

 

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień

 

100,00 zł

 

2. Opłata za przewóz rzeczy o rozmiarach powyżej 60 x 40 x 20 cm (48 litrów), w tym wózków (z wyjątkiem wózków inwalidzkich) lub zwierzęcia jest równa opłacie odpowiadającej biletowi jednorazowemu, normalnemu, na I strefę. Nie podlegają opłacie instrumenty muzyczne przewożone przez uczniów szkół oraz małe zwierzęta trzymane na rękach lub kolanach.

§3.1 Opłaty dodatkowe ustala się w następującej wysokości:

1) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 130,00 zł, a w przypadku natychmiastowej zapłaty lub w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty – 91,00 zł;
2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 104,00 zł, a w przypadku natychmiastowej zapłaty lub w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty – 72,80 zł;
3) za przejazd bez dokumentu przewozu rzeczy lub zwierzęcia albo naruszenie przepisów o ich przewozie – 52,00 zł, a w przypadku natychmiastowej zapłaty lub w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty – 36,40 zł;
4) za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu - 390,00 zł.

2. Opłatę manipulacyjną pobieraną w przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej, ustala się w wysokości 10% odpowiedniej opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1.

 

§4. Wykaz uprawnionych do korzystania z przewozów bezpłatnych wraz z dokumentami potwierdzającymi nadane uprawnienia przedstawia poniższa tabela:

LP

UPRAWNIENI

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIE

1.

 Posłowie i senatorowie RP.

 Legitymacja poselska lub senatorska.

2.

Inwalidzi wojenni i wojskowi, przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej.

 Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego).

3.

Osoby niewidome i ociemniałe oraz towarzyszący im przewodnicy.

Orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność
z powodu stanu narządu wzroku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych; w przypadku psa przewodnika – certyfikat potwierdzający status psa przewodnika.  

4.

Dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

Dokument stwierdzający wiek dziecka; w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym legitymacja szkolna

5.

Rodzice lub opiekunowie towarzyszący dzieciom i młodzieży:
- o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) uczęszczającym do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych lub klas integracyjnych;
- z niepełnosprawnością ruchową do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Legitymacja przedszkolna/szkolna dziecka/ ucznia niepełnosprawnego lub legitymacja szkolna ucznia wraz z posiadanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej.

6.

Osoby, które ukończyły 70 rok życia.

Dokument potwierdzający wiek osoby.

7.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im przewodnicy.

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacja dokumentująca znaczny stopień niepełnosprawności.

8.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi.

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.

9.

Osoby objęte „Kutnowską Kartą Dużej Rodziny 3+”

Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+ wraz
z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

10.

Podróżujący w umundurowaniu funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej w Kutnie i żołnierze Żandarmerii  Wojskowej.

Legitymacja służbowa.

11.

Pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie oraz członkowie rodzin pracowników w zakresie ustalonym w Układzie Zbiorowym Pracy.

Legitymacja pracownicza lub członka rodziny,
a w przypadku emerytów i rencistów zaświadczenie wydane przez MZK Sp. z o.o. w Kutnie wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

12.

Osoby kontrolujące MZK Sp. z o.o. w Kutnie w imieniu Miasta Kutno oraz osoby kontrolujące bilety i uprawnienia w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.   

Upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Kutno; identyfikator wydany przez MZK Sp.
z o.o. w Kutnie.

13.

Osoby korzystające z usług przewozu w ramach komunikacji miejskiej w dniach 1-2 listopada

Dokument potwierdzający uprawnienie nie jest wymagany

 

§5. Wykaz uprawnionych do korzystania z przewozów na podstawie biletów ulgowych wraz dokumentami potwierdzającymi nadane uprawnienia przedstawia poniższa tabela:

 

LP

UPRAWNIENI

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIE

1.

Kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Legitymacja kombatancka lub legitymacja osoby represjonowanej.

2.

Studenci studiów wyższych uprawnieni na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych uprawnieni na podstawie ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe.

Legitymacja studencka; legitymacja szkolna słuchacza kolegium.

3.

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką
z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku
z udziałem w działaniach poza granicami państwa na podstawie ustawy z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz
z legitymacją emeryta - rencisty.

4.

Emeryci oraz renciści.

Legitymacja emeryta - rencisty z dowodem potwierdzającym tożsamość.

 

do góry